Forside | Program | Klubbens historie | Styret | Vedtekter | kjøp / salg | Bli medlem | Kontakt
- Tidl. program år:
Våren 2012
Høsten 2011
Våren 2011
Høsten 2010
Våren 2010
Høsten 2009
Våren 2009
Høsten 2008
Våren 2008
Høsten 2007
Våren 2007
Høsten 2006
Våren 2006
Høsten 2005
Sommer 2005
Våren 2005
Høsten 2004
Sommer 2004
Våren 2004
Høsten 2003
Våren 2003
Sommer 2003
2002 - 2001 - 2000
1999 - 1998 - 1997

- Bilder / Omtale:
Konserter 2012
Konserter 2011
Konserter 2010
Konserter 2009
Konserter 2008
Minnekonsert André Vrolijk 30/8-2008
Release Herrene i haven 29/8-2008
Konserter 2007
Konserter 2006
10-års jub. 2005
Konserter 2005
Konserter 2004
Julearr. 2002
Oseberg Musikkfest
5-års jub. 2000
Sjøormen 1999
Hurumblues 1999
Div. bilder I
Div. bilder II

Forside
 
VEDTEKTER for TØNSBERG ROOTS CLUB
revidert 3 Mars 2010
§1. Navn
Foreningens navn er Tønsberg Roots Club. (TRC) Foreningen skiftet navn, logo, og endret vedtekter i ekstraordinært årsmøte 12.03.99

§2. Form / tilslutning
TRC er en uavhengig ideell musikkforening, med siktemål å være aktive, og gi sine medlemmer et mest mulig fast tilbud.
TRC er pr. 01.01.97 tilsluttet Norsk Rockeforbund, og pr.01.01.98 tilsluttet norsk bluesunion, og skal arbeide mot de samme mål som disse.

§3. Formål
TRC har som formål å fremme roots, blues og beslektede musikkformer i Tønsberg-regionen. Dette skal gjøres gjennom:
 • Å ivareta roots/bluesens interesser som musikkform, og hevde blues (ol.) på lik linje med annen kulturell virksomhet via media og bevilgende myndigheter.
 • Å gi tilbud for Rootskonserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte.
 • Å spre kunnskap om roots og bluesmusikk, og å legge forholdene til rette for konsertene.
 • Å ivareta og fremme interessene til lokale og nasjonale utøvere av roots og bluesmusikk.
 • For å endre foreningens formål kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet.
§4. Medlemsskap / kontingent / medlemsvilkår
Medlemsskapet gjelder for et år avgangen, med fornyelse av medlemskapet pr. 01.01 hvert år. Kontingentens størrelse og omfang fastsettes ved årsmøtet. Medlemmer har rett til:
 • Å komme inn til medlemspris på alle arrangementer i regi av klubben, samt NBU’s konserter
 • Å kjøpe medlemskort som gir medlem rett til medlemspris på alle arrangementer i regi av NRF’s medlemsforeninger samt NBU’s medlemsklubber. Blues News er innlemmet i kontingenten.
§5. Tap av medlemsskap
Tap av medlemskap skjer ved stryking dersom kontingenten ikke er betalt. Etter nytt system; etter purring. Stryking foretas av klubbens sekretær som innehar medlemsregisteret.

Et hvert medlem som åpenbart motarbeider TRC sine vedtekter, eller vedtak i styret, eller på årsmøtet - kan av styret eller årsmøtet ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6. årsmøter og medlemsmøter
Årsmøtet er TRC sin høyeste myndighet. årsmøtet holdes en gang pr.år, senest innen februar måned, og kalles inn med minst tre ukers varsel.

Saksforslag skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Andre saker enn de som er ført opp kan ikke tas opp til behandling.

På årsmøte skal følgende saker behandles:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av minst to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne regnskapet
 6. Godkjenne årsmeldingen
 7. Uttale seg om budsjett og program for neste år så langt det foreligger.
 8. Vedta medlemskontingent
 9. Valg
 10. Behandle innkomne forslag
Valg:
Årsmøtet velger leder, kasserer, sekretær samt styremedlemmer slik at totalt antall er maksimalt tolv (12) medlemmer. Styret vurderer selv antall styremedlemmer etter aktivitetsnivå i perioden, også om vervene bookingansvalig, PR-ansvarlig og PA-ansvarlig er nødvendige. Styremedlemmer og leder velges for et år. Andre verv velges for to år hvorav halvparten er på valg hvert år. øvrige verv styret har behov for (referent, nestleder osv.) velges av styret selv blant styremedlemmene. I tillegg velges for et år: En revisor samt inntil tre personer til valgkomité hvorav et medlem skal være styremedlem.

Samtlige medlemmer til stede, som har betalt kontingent for det inneværende år årsmøtet skal behandle, har stemmerett.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§7. Styret
Styrets hovedoppgave er å ivareta TRC’s funksjon etter formålet. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.
Styret forplikter seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to årsmøter.
Ved frafall i denne perioden supplerer styret seg selv.

Styret forplikter seg til å avholde styremøter, minst fire ganger i året, to i første halvår, og to i annet.
Styret skal føre vedtaksprotokoll.

§8. økonomi
Regnskap føres av kasserer innen styret, og revideres av revisor valgt på årsmøte.

§9. Oppløsning
Oppløsning av TRC kan kun vedtas av årsmøtet etter at forslaget herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen.

§10. Vedtektsendringer
En vedtektsendring kan kun foretas på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

De stemmeberettigede på årsmøtet kan ikke skifte ut mer enn 1/3 av styret.
Dette for å opprettholde kontinuiteten i styret.

Styremedlemmer som har arbeidet i klubben kommer gratis inn ved klubbens arrangementer det året de gikk ut av styret.

Vedtatt Tønsberg 03.03.10
 
TRC benytter Cicero Grafisk AS til trykking.- Linker:
Festivalvettreglene
BluesNews
RootsBooking
Bluessiden.com
NRF
NBU
Bluesportalen
Veierlandfestivalen
Urijazz
Åmål´s Blues Fest, Sverige
Nøtterøy kulturhus
Total scene og bar